Dnevni centar još uvijek nije počeo sa radom jer se čeka odluka institucija zdravstva za stavljanje u funkciju i početak rada dnevnih centara u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori.

U dnevnom centru će raditi zdravstveni radnici sa visokom, višom ili srednjom stručnom spremom, edukovani za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Izabrani doktori osiguranike kojima je potreban povećani medicinski nadzor u toku dana, upućivaće u dnevni centar, sa nalogom za sprovođenje neke medicinske intervencije ili tretmana.

U definisanju usluga u dnevnom centru učestvuju ministarstvo zdravlja, JZU, Republički fond za zdravstveno osiguranje i jedinica lokalne samouprave za djelatnost zdravstva i socijalnog staranja.

Usluge koje se ostvaruju u dnevnom centru, za registrovane osiguranike se evidentiraju onako kako se defi niše u dogovoru zainteresovanih strana.

Zdravstveni radnici koji stalno rade u dnevnom centru, dostavljaju izvještaj o svom radu JZU, a JZU ga dostavlja Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.