A) Laboratorijska dijagnostika:

  • Hemijsko-biohemijska laboratorija. Svaka zdravstvena ustanova na primarnom nivou, koja pruža zdravstvenu zaštitu osiguranicima preko izabranog doktora, mora organizovati laboratoriju za hemijsko-biohemijske analize. Laboratorije hemijsko-biohemijskih analiza trebalo bi da su kategorisane po dijagnostičkim nivoima usluga, a u skladu sa propisima Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i da imaju akreditaciju.
    Hemičar: Šehović Edina dipl.hemičar.
  • Mikrobiološka laboratorija je organizovana po regionalnom principu. Mikrobiološke laboratorije treba da budu kategorisane po dijagnostičkim nivoima usluga, u skladu sa propisima Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i da imaju akreditaciju.
    Doktor: Slobodan Nanevski spec. mikrobiologije.
    Kontakt telefon: +382 (0)50 486 095

B) Radiološka dijagnostika:

  • Rentgen dijagnostika Na rentgen dijagnostiku se dolazi po uputu izabranog doktora. Rezultat (rentgenski snimak), se dostavlja radiologu ili izabranom doktoru. Ako se dostavlja radiologu, onda uz uput za rentgen treba da stoji i uput specijalisti radiologu.
  • Ultrazvučna dijagnostika: Na ultrazvučnu dijagnostiku dolazi se sa uputom izabranog doktora. Rezultati se dostavljaju izabranom doktoru nakon što radiolog uradi traženu ultrazvučnu analizu. Ultrazvučne preglede svojih pacijenata može da obavlja i izabrani doktor koji ima potreban sertifikat. On ne može da radi ultrazvučne preglede za druge osiguranike, niti da radi po uputima drugih izabranih doktora. Ultrazvučnu dijagnostiku kukova kod odojčadi i novorođenčadi obavlja obučeni izabrani doktor za djecu - pedijatar ili obučeni ortoped ili radiolog.