U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt, razmatrajući prijave više kandidata na Konkurs JZU Dom zdravlja Bijelo Polje za izbor direktora, donio je Odluku o imenovanju dr Majde Dobardžić za direktoricu JZU Dom zdravlja Bijelo Polje u narednom četvorogodišnjem periodu.

Članom 74 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, između ostalog, propisano je da direktora zdravstvene ustanove čiji je osnivač država imenuje i razrješava Ministar zdravlja na osnovu javnog konkursa. Saglasno ovoj odredbi, Ministar imenuje direktora zdravstvene ustanove, po svom izboru i ocjeni Programa rada prijavljenih kandidata i razvoja zdravstvene ustanove, kao i na osnovu planiranih aktivnosti za pružanje zdravstvene zaštite građanima i ostvarivanje interesa zdravstvene ustanove.

Na osnovu priloženih dokaza, pojedinačne i uporedne analize planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata preduzetlh mjera, u odnosu na pružanje zdravstvene zaštite i razvoj zdravstvene ustanove, Ministar je zaključio da Program rada i razvoja zdravstvene ustanove koji je dostavila dr Majda Dobardžić, obezbjeđuje najefikasnije ostvarivanje i očekivanih rezultata Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bijelo Polje u pružanju dostupne, kvalitetne i blagovremene zdravstvene zaštite i ostvarivanje interesa ove zdravstvene ustanove, uz ekonomske i finansijske rezultate, u skladu sa glavnim ciljevima utvrđenim strateškim dokumentima iz oblasti zdravstva, uključujući i Strukturne reforme u zdravstenom sistemu.Na osnovu izloženih razloga, u skladu sa navedenim zakonskim propisima, odlučeno je da se dr Majda Dobardžić imenuje za direktoricu Doma zdravlja Bijelo Polje.

Dr Majda Dobardžić je ljekar Doma zdravlja Bijelo Polje na poslovima specijalste pedijatrije, a nakon reforme zdravstvene zaštite i institucionalizacije izabranog doktora u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radi kao izabrani doktor za djecu.

Sem svog profesionalnog angažmana, dr Dobardžić  je u JZU Dom zdravlja Bijelo Polje obavljala funkciju direktorice u periodu od 2003 do 2004. godine,  funkciju Načelnice dispanzera za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta, i bila član odbora direktora JZU Dom zdravlja Bijelo Polje. Odbornica je u lokalnom Parlamentu Bijelog Polja, Koordinatorka Savjetovališta za mlade u Domu zdravlja Bijelo Polje, rukovodilac tima za donošenje i implementaciju Akcionog plana za djecu opštine Bijelo Polje za sektor zdravstvene zaštite, član UO Javne predškolske ustanove “Dušo Basekić” Bijelo Polje, član UO Muzičke škole u Bijelom Polju. Istaknuta je društveno politička radnica na lokalnom i nacionalnom nivou.