Uputstvo o načinu izdavanja lijeka Buprenorfin
Smjernice za farmakoterapiju opijatskih zavisnika Buprenorfinom