Na osnovu člana 104. stav 3  Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.list CG“,broj 3/16,2/17, 44/18, 24/19,82/20, 08/21 i 03/23), Godišnjeg plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2024.godinu broj 7-112/23-3712/34 od 30.11.2023.godine,saglasnosti Ministarstva zdravlja na objavljivanje javnog konkursa za dodjelu specijalizacija broj 7-112-23-3712/38 od 08.12.2023.godine, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

I. Za dodjelu specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za potrebe JZU Dom zdravlja Bijelo Polje  i to:

 • jedna (1) specijalizacija iz medicinske psihologije,

II.Prijave na konkurs mogu podnijeti zdravstveni radnici  i zdravstveni saradnici koji  ispunjavaju sljedeće uslove:

– da imaju završen Filozofski  fakultet – dipl.psiholog

– da imaju položen stručni ispit;

- da je nakon  položenog stručnog ispita bio u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi najmanje jednu godinu;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III.Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su:

 1. uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom;
 2. uspjeh iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija;
 3. dužina studiranja;
 4. poznavanje stranog jezika;
 5. rezultat usmenog intervjua.

IV. Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs prilože sljedeće sledeća dokumenta, kao dokaze da ispunjavaju uslove za odobravanje specijalizacija:

 1. diplomu  o završenom Filozofskom fakultetu- dipl.psiholog,a ako je obrazovna isprava  stečena van Crne Gore, onda je potrebno priložiti dokaz o  priznavanju inostrane obrazovne isprave o stečenom obrazovanju i dokaz o  izjednačavanje inostrane kvalifikacije nivoa obrazovanja;
 2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
 3.  dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom;
 4. dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija;
 5.  dokaz o dužini studiranja;
 6. dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski),o čemu dokaz o poznavanju stranog jezika je uvjerenje nadležne visokoškolske ustanove;
 7. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 8. Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu/ dozvola za stalni boravak u Crnoj Gori (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
 9. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 10. dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi u trajanju od najmanje jedne godine nakon položenog stručnog ispita.
 11. Kandidatu koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom zbog opravdanih razloga (roditeljsko odsustvo, duža bolest ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležnog organa ustanove u kojoj je studirao) bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza.

  Dokumenta se dostavljaju u orginalu ili formi ovjerene kopije.

  V. Izbor kandidata po konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ( Sl. list CG 22/2016).
  Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima, u zatvorenoj koverti dostavljaju se na arhivu ustanove ili putem pošte na adresu:

          JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, ul.Voja Lješnjaka bb. Bijelo Polje

          Kontakt telefon :050/432-327