Na osnovu člana 104. stav 3  Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.list CG“,broj 3/16,2/17, 44/18, 24/19,82/20 i 08/21), Godišnjeg plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2022.godinu broj 1-112/22-536/36 od 27.04.2022.godine,saglasnosti Ministarstva zdravlja na objavljivanje javnog konkursa za dodjelu specijalizacija broj 7-112/22-1888/2 od 16.06.2022.godine, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

I.Za dodjelu specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe JZU Dom zdravlja Bijelo Polje  i to:

 • jedna (1) specijalizacija iz oblasti porodične medicine,
 • jedna (1) specijalizacija iz oblasti pedijatrije

II.Prijave na konkurs mogu podnijeti zdravstveni radnici koji  ispunjavaju sljedeće uslove:

 

--da imaju završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa  kvalifikacije obrazovanja;

– da imaju položen stručni ispit;

- da je nakon  položenog stručnog ispita bio u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi najmanje jednu godinu;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

III.Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su:

 1. uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom;
 2. uspjeh iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija;
 3. dužina studiranja;

4.poznavanje stranog jezika;

 1. rezultat usmenog intervjua.
 2. Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs prilože sljedeće sledeća dokumenta, kao dokaze da ispunjavaju uslove za odobravanje specijalizacija:
  1. diplomu o završenom Medicinskom fakultetu,a ako je obrazovanje stečeno van Crne Gore onda dokaz o priznavanju inostrane obrazovne isprave o stečenom obrazovanju i izjednačavanje inostrane kvalifikacije nivoa obrazovanja;
 3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
  3. dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom;
  4. dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija;
  5. dokaz o dužini studiranja;
  6. dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski),o čemu dokaz o poznavanju stranog jezika je uvjerenje nadležne visokoškolske ustanove;
 4. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

8.ovjerenu kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;

9.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

10.dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi u trajanju od najmanje jedne godine nakon položenog stručnog ispita.

Dokumenta se dostavljaju u orginalu ili formi ovjerene kopije.

 1. Kandidatu za odobravanje specijalizacije koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom usljed korišćenja roditeljskog odsustva, duže bolesti ili upućivanja na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležnog organa ustanove u kojoj je studirao, bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza.

VI.Izbor kandidata po konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ( Sl. list CG 22/2016).

Odluku o odobravanju specijalizacije donosi direktor zdravstvene ustanove u roku od sedam dana od dana prijema rang liste kandidata.Odluka će se objaviti na oglasnoj table ustanove i dostaviće se svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs u  roku od sedam dana od dana donošenja odluke.
VII.Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja i biće objavljen i na sajtu JZU Dom zdravlja Bijelo Polje.

Prijave sa dokazima, u zatvorenoj koverti dostavljaju se na arhivu ustanove ili putem pošte na adresu:

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, ul.Voja Lješnjaka bb. Bijelo Polje.

Nepotpune i neblagovremene prijave  se neće uzimati u razmatranje.

Kontakt telefon :050/432-327